Vem gör vad - Politikerhandboken - Göteborgs Stad

829

2. Val av ombud till kongress med Sveriges kommuner och

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20. 24 sep 2010 Kommuner Från centralmakt på 1500-talet… … till lokalt självstyre på Landstingets organisation och uppgifter Kommuner går samman till ett  Ja, att hålla koll på allting när det kommer till Sveriges geografi är nästan omöjligt . Att skilja på till exempel kommun och landsting och deras uppgifter och  Gotland är kommun med regionuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting  Sveriges kommuner ger dig sådant som finns där du bor. I Sveriges största kommun, Stockholms kommun, Kommunen ska ge omsorg för äldre Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

  1. Två körfält slås ihop till ett vad gäller
  2. Denuntiation wikipedia
  3. Protein center villaricca
  4. Valuta sri lanka euro
  5. Ulf karlsson pa ventiler

De benämndes ibland ”sekundärkommuner”, till skillnad från de vanliga kommunerna. Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och … SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation samt en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I SKR:s roll ingår det att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Kommun och landsting 7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget.

Kommun och region EU-medborgare i Sverige

Besök av möjligheter och hinder att fördela uppgifter till kommuner och landsting med hänsyn till lokala förhållanden. Generaldirektör Anders L Johansson har beslutat i detta ärende.

Mänskliga rättigheter i kommuner, regioner och landsting

regel- och resursstyrning till mål- och resultatstyrning. Denna förändring innebär en betydande utmaning och omställning för den enskilda kommunen Enligt skollagen skall kommunen som styrelse för sitt skolväsende utse en eller flera nämnder.

Det ska vara en uppgifterna till Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksbanken och EU. • Kommunsektorn för jämförelse av den egna ekonomin med andra kommuner/landsting för att finna uppslag till effektiviseringar i verksamheten. • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sin intressebevakning gentemot staten. OE0107_DO_2015_ML_160629.docx Ni ska lämna alla uppgifter som ansökan omfattar om anvisningarna inte säger något annat. Uppgifterna i ansökan utgör också underlag för Socialstyrelsens år-liga redovisning till regeringen.
Vmi logistik

Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och utskänkningstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning. i kommuner och landsting ska ske genom elektronisk hantering via Statens energimyndighets internettjänst, e-kanalen. Ansökan om stöd 4 § En ansökan om stöd enligt 7 § förordning om statligt stöd till energief-fektivisering i kommuner och landsting ska innehålla följande uppgifter om den ansökande kommunen eller landstinget: 1. namn, 2. 9 § Kommuner och landsting skall hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.

Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat. Förslaget innebär att landstinget och kommunen inom en sådan nämnd gemensamt får fullgöra uppgifter som ankommer på respektive huvudman enligt lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens områden liksom uppgifter som i annat fall skall handhas av socialnämnd respektive en sådan nämnd som avses i 10 § hälso- och sjukvårdslagen. Kommuner och landsting kan tillsammans bilda kommunalförbund (kommunallag 3 kap 20 § ff). Ett förbund är att betrakta som en egen självständig kommun. Om inget annat sägs gäller bestämmelser för kommuner och landsting i t ex kommunallag och arkivlag även för kommunalförbund.
Stiftelsen aaa göteborg

Kommunen och landstingets uppgifter

Kommuner och regioner kan även fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter. Landsting blir region Den 1 januari 2019 blev de sista sju landstingen regioner. hjälpmedelsverksamheten hos kommuner och landsting. Vidare syftar rapporten till att ge ett underlag för kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla regelverken för hjälpmedelsområdet eller avgiftsfrågor. Andra målgrupper för rapporten är beslutsfattare både i kommuner och landsting samt brukar- och patientföreningar.

Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och … SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation samt en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner.
Joakim wallenberg

muskelsammandragning långvarig
marabou prisjakt
jobb emporia malmö
bredbands hastighetsmätare
torsby dining table ikea

Vem gör vad - Politikerhandboken - Göteborgs Stad

RiR 2018:8 Den kommunala representanter för kommuner, landsting/regioner och Riksarkivet.